Placówka wsparcia dziennego czynna będzie od 1 czerwca 2023 r. w środy i czwartki w godzinach od 14.00 do 19.00.

Zajęcia tematyczne uwzględniające potrzeby edukacyjne dzieci prowadzone są w tych dniach w godzinach od 15.30 do 18.30. W okresie wakacji, ferii zimowych, dni wolnych od zajęć szkolnych godziny pracy placówki mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami dzieci, rodziców i możliwościami organizacyjnymi placówki.

Do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki i wychowania, a tym samym wsparcie rodziny. Placówka będzie prowadzona w formie opiekuńczej.

W Gminie Dobra siedzibą Placówki Wsparcia Dziennego będzie świetlica w Grzepnicy. Budynek świetlicy spełnia wymagania lokalowe i sanitarne konieczne do prowadzenia w nim Placówki Wsparcia Dziennego, o których mowa w art. 18b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art.24 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: 1) opiekę i wychowanie; 2) pomoc w nauce; 3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Rekrutacja

Rekrutacją uczestników zajęć zajmuje się organ prowadzący Placówkę, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, mieszczący się przy ul. Granicznej 24a, w godzinach urzędowania Ośrodka. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki znajduje się do pobrania na stronie opsdobra.pl lub w siedzibie Ośrodka.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego w Grzepnicy
  2. Upoważnienie do odbioru dziecka
  3. Regulamin
  4. Program Pracy