Stawki za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich w Buku, Łęgach i Grzepnicy wynoszą:

 1. 120,00 złotych za korzystanie z sali do 4 godzin,
 2. 240,00 złotych za korzystanie z sali do 8 godzin,
 3. 400,00 złotych za całą dobę,
 4. 300,00 złotych za każdą następną rozpoczętą dobę,
 5. Ustala się wysokość kaucji za wynajem w/w świetlic w wysokości 700,00 złotych.

Zwrot kaucji następuje po przedstawieniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej protokołu z przejęcia świetlicy po wynajęciu oraz dowodu wpłaty kaucji.

Udostępnianie pomieszczeń świetlic wiejskich bez pobierania opłat jest dopuszczalne wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku przez następujące podmioty:

 1. Jednostki pomocnicze gminy,
 2. Rady Sołeckie,
 3. Lokalna grupa Działania „DOBRE GMINY” [w celu wykonywania zadań statutowych],
 4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Dobrej [w celu upowszechniania i promowania sportu i turystyki],
 5. Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy Dobra, do których zadań statutowych należy działanie na rzecz jej mieszkańców, rozwoju gminy i krzewienia kultury [w celu wykonywania tych zadań],

Osoba do kontaktu:

Patrycja Karczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A, 72-003 Dobra

tel. (91) 311 33 04 lub 507 824 043 w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXV/333/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2017 roku,
 • Uchwała Nr XXIX/389/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 roku.