Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Komu przysługuje pomoc?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej (jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej) przysługuje:

 1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.
 3. Mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

 

Zasady przyznawania pomocy społecznej:

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 3. dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2-15 poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Powody przyznania świadczeń z pomocy społecznej

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. niepełnosprawność,
 6. długotrwała lub ciężka choroba,
 7. przemoc w rodzinie,
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. (uchylony)
 12. trudność w integracji cudzoziemców, którzy w RP uzyskali status uchodźcy,
 13. trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 14. alkoholizm lub narkomania,
 15. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 16. klęska żywiołowa lub ekologiczna,

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.