Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Informator o stypendiach

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późniejszymi zmianami)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu w z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kk

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

Oświadczenie niezbędne dla prawidłowego nadania uprawnień zasiłkowych

Świadczenie Rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka [becikowe]

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłki pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Informacja do wniosku

Informacja zarządcy budynku lub właściciela

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą [zasady ogólne]

Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą [ryczałt]

Zaświadczenie o dochodach

Oświadczenie

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

KLAUZULE RODO:

RODO

RODO Świadczenia Rodzinne

RODO Fundusz Alimentacyjny

RODO Informacja dla osoby składającej wniosek o przyznaniu refundacji podatku VAT (dodatek gazowy)