Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające, które wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.
W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • prosta podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać. Z powyższej formy wsparcia może skorzystać również osoba, która pozostaje w rodzinie, gdzie sytuacja wymaga przyznania wsparcia w postaci usług sąsiedzkich. Usługi przyznaje się na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na której rzecz usługi te mają być świadczone.

Usługi sąsiedzkie przysługują *nieodpłatnie *osobom w rodzinie oraz osobom samotnie gospodarującym, które nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualnie 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 600 zł dla osoby w rodzinie).

Dla osób w rodzinie oraz osób samotnie gospodarujących, przekraczających ww. kryterium dochodowe, usługi sąsiedzkie przyznawane są *odpłatnie*, wg zasad określonych Uchwałą z dnia 22 lutego 2024 roku Rady Gminy Dobra nr XLIX/643/2024 „w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług”, której tekst znajduje się w załączniku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o pomoc w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych,
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o potrzebie pomocy osób drugich.