Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Informuję, że do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Jednocześnie przypominam, że od stycznia 2021 r. podmiotem wypłacającym pomoc materialną o charakterze socjalnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuję, że od sierpnia br. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości  9.792,00 zł.

Prawo do świadczeń rodzinnych na nowy  okres świadczeniowy od dnia 1 listopada 2021  do dnia 31 października 2022 r.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy  okres świadczeniowy od dnia 1 października 2021 do dnia 30 września 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Zachęcamy rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Punkt Pomocy Okresowej to ogólnodostępna szafka, w której znajdują się produkty menstruacyjne. Każda osoba potrzebująca może anonimowo zabrać z niej podpaski czy tampony, a każda osoba, która chce pomóc, może coś w niej zostawić.