Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie o od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 12,09 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł / miesiąc.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, (oryginał umowy oraz fakturę VAT za zużycie energii elektrycznej należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu),