Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r. bon energetyczny wynosi:

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przez ePUAP lub przy użyciu aplikacji mObywatel.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.