Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 39 168 zł Kwota dofinansowania Programu wynosi 39 168 zł.

Opis Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który można przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina Dobra realizuje Program opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika Programu w 2022 r. świadczonej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.

Udział w Programie jest nieodpłatny.

Do Programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:

  • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną tj. posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności,
  • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywające w domu, niekorzystające z innych form wsparcia.

Cel Programu

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W Gminie Dobra Program realizowany będzie w formie usługi wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i zostaną nim objęte 4 rodziny: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci.

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a, telefon: (91) 311 33 93, (91) 424 19 79

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej
Krystyna Ryszkiewicz

ZAŁĄCZNIKI: