Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Ustawa zakłada, że Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o wypłatę dodatku.

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane i nie są dostępne wnioski o wypłatę dodatku.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o możliwości składania wniosków i ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej – Zespół Świadczeń Rodzinnych.

Założenia dodatku osłonowego:

Kierownik OPS Dobra