Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra.

Informuję, że do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Jednocześnie przypominam, że od stycznia 2021 r. podmiotem wypłacającym pomoc materialną o charakterze socjalnym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24A.

Wnioski do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej: www.opsdobra.pl w zakładce „druki”.

Osoba do kontaktu: Patrycja Karczyńska, tel.: (91) 311 33 04, 507 824 043

Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służ społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł,  a od 1 stycznia 2022 r. kwoty 600,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przez definicję rodziny rozumie się osoby pozostające w faktycznym związku za wyjątkiem osób pełnoletnich, nie uczących się i bez stałych źródeł dochodu, odbywających zasadniczą służbę wojskową lub pozostających czasowo w miejscu odosobnienia, np. areszt, więzienie, szpital zamknięty.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w:
- szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobra,
- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, przy ul. Granicznej 24A,
- na stronie internetowej www.opsdobra.pl w zakładce „druki”.

Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Granicznej 24a lub pod nr tel.: (91) 311 33 04

Wypełnione wnioski wraz z odpowiednimi zaświadczeniami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Granicznej 24a w terminie do dnia 15 września 2021 r. (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2021 r.)

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

    1. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
       Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
    • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
    • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
      Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne,
    • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz 693 – obowiązuje od 31 sierpnia 2015 r.), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Osoby bezrobotne powinny przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się za pośrednictwem systemu praca.gov.pl lub po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 91 312 32 04.

Do kontaktu z pracownikami urzędu pracy służą telefony: sekretariat tel. (91) 424 08 59, kancelaria tel. (91) 312 32 05, rejestracja tel. (91) 312 32 04, obsługa cudzoziemców i pracodawców tel. (91) 312 32 88, (91) 312 32 16

    2. Odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
    3. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
    4. W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej należy dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z tych świadczeń.
    5. Oświadczenie o otrzymywanych alimentach (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp.).
    6. Stosowane zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.