Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Zachęcamy rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

  • organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocą dzieciom w nauce,
  • udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego
  • udzielaniu rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych,

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1) zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Ośrodka Pomocy Społecznej w

Dobrej

2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3) uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;

4) odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

5) podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także zasady zwrotu kosztów

związanych z udzielaniem pomocy.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24a; tel. (91) 311 33 93 lub (91) 424 19 79.