Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Co istotne, wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.