Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 10,94 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, (oryginał umowy oraz fakturę VAT za zużycie energii elektrycznej należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu),