Dodatek Energetyczny

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 180 ), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:


  • dla gospodarstwa jednoosobowego: 11,29 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób: 15,68 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81 zł / miesiąc.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:


  • złożyć wniosek,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, (oryginał umowy oraz fakturę VAT za zużycie energii elektrycznej należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu(,

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do:
zasiłku rodzinnego,
świadczenia wychowawczego (500 +)
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowe okresy zasiłkowe 2017/2018
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Ośrodka
poniedziałek 8-17, wtorek 8-15, środa-czwartek 7-15
Piątek pozostaje dniem bez obsługi interesanta;

Wnioski można składać przez Internet i za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski złożone za pomocą platformy E-PUAP i systemów bankowych, przed dniem 1 sierpnia 2017 r. (decyduje data wygenerowana przez w/w systemy – tj. data zaakceptowania i wysłania wniosku drogą elektroniczną)
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Krystyna Ryszkiewicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!