Program „Rodzina 500 plus”

Podpisana w dniu 17 lutego br. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do 18-go roku życia) bez względu na wysokość osiąganych dochodów rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł, lub 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców wliczamy do składu rodziny.

Osoby uprawnione ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko są obowiązane udokumentować sytuację dochodową rodziny dołączając do wniosku:

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
- dokumenty potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego (w przypadku rolników)
- dokumenty potwierdzające zasądzone alimenty, zawartą ugodę sądową wraz z przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość zapłaconych alimentów
- orzeczenie o niepełnosprawności
- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka
- orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę – w przypadku cudzoziemców

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy osoba uprawniona marnotrawi świadczenie wychowawcze, lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy przekazuje należne świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Termin składania wniosków

Ustawowy termin składania wniosków od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie do dnia 30 czerwca br. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia.

Osoby które złożą wnioski po 30 czerwca br. nabędą uprawnienia do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Świadczenie będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

Realizację świadczeń wychowawczych będzie prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Graniczna 24 (dział świadczeń rodzinnych.

ZAŁĄCZNIKI:

-> Ustawa Pomoc Państwa w Wychowaniu Dzieci

-> Rozporządzenie do Ustawy Pomoc Państwa w Wychowaniu Dzieci

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

autor: Gracjan Broda
foto: własne

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Nowe Godziny Pracy Ośrodka

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!