Dodatek węglowy w kwocie 3 tysięcy złotych przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy gmina wypłaci w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespół Świadczeń Rodzinnych, mieszczącym się przy ul. Granicznej 24a w Dobrej. Numer kontaktowy: (91) 311 38 10.

W godzinach pracy Ośrodka - poniedziałek od 8.00 do 16.30, wtorek od 7.30 do 15.00 środa - czwartek od 7.00 do 15.00. Przypominamy, że piątek jest dniem bez obsługi interesantów.

ZAŁĄCZNIKI: