Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Nowy okres świadczeniowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 500+ rozpoczyna się od dnia 1 października 2017 r. i trwa do dnia 30 września 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. – ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. – ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych 500+ oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Wnioski można złożyć przez:

1. Internet za pomocą:

 • Systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • Portalu Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 • 2. Wysyłając pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

  3. Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka:

  poniedziałek | od 8.00 do 17.00
  wtorek | od 8.00 do 15.00
  środa - czwartek | od 7.00 do 15.00

  Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) składa się zgodnie z miejscem zamieszkania.

  Świadczenie przyznawane jest na okres 12 miesięcy. Wniosek należy składać co roku.

  Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka

  Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. na pierwsze dziecko:

  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł
  • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

  2. na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

  Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Dochód ustalany jest na takich samych zasadach, jak w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

  Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu.

  Ustalając dochód rodziny w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. rokiem bazowym jest rok 2016 z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu.

  Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia wychowawczego jest w przypadku:

  • osoby przebywającej w separacji - prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
  • osoby rozwiedzionej - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
  • wdowy/wdowca - akt zgonu współmałżonka lub rodzica dziecka (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko).
  • osoby samotnie wychowującej dziecko - warunkiem jest dostarczenie prawomocnego wyroku sądowego o zasądzonych alimentach na dziecko.

  Inne dokumenty:

  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

  Od 1 października 2017 r. ulega zmianie definicja rodziny – zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

  autor: Krystyna Ryszkiewicz
  foto: własne

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!