Jak i kiedy złożyć wniosek na 500+?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2018/2019, który trwa od 01.10.2018 r. do 03.09.2019 r. można składać:

• w formie elektronicznej od 01.07.2018 r.
• w formie papierowej od 01.08.2018 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31.08.2018r, to świadczenie zostanie wypłacone w październiku 2018 r., jeżeli wniosek złożony zostanie we wrześniu 2018 r. to świadczenie będzie wypłacone w listopadzie z wyrównaniem od miesiąca października, a wniosek złożony w październiku 2018r - to świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca października w grudniu 2018 r.

Wniosek można złożyć

1) przez Internet:

• za pomocą banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
• za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
• za pomocą portalu Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAPbr /> • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2) w formie papierowej:

• osobiście w OPS w Dobrej ul. Graniczna 24a
• wysyłając pocztą

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

WNIOSEK NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO

1) Rodzic samotnie wychowującym dziecko/dzieci

- orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację i zasądzające alimenty na dziecko, na które wnioskowane jest świadczenie 500+,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w niepełnej wysokości niż ustalona w orzeczeniu sądu lub ugodzie sądowej - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów.

2) Jeżeli Wnioskodawca nie ma jeszcze zasądzonych alimentów - można złożyć wniosek i w ciągu 3 miesięcy dołączyć dokument zasądzający alimenty: orzeczenie sądu, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem

3) Jeżeli rodzic nie żyje - akt zgonu

4) Jeżeli ojciec nieznany - oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka

5) Jeśli w rodzinie jest przysposobione dziecko - odpis prawomocnego sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka

6) Opieka naprzemienną nad dzieckiem - orzeczenie sądu o sprawowaniu tej opieki.

7) Cudzoziemiec - zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkuje z całą rodziną wskazaną we wniosku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

8) Jeśli jedno z rodziców pracuje za granicą – oświadczenie (DO POBRANIA)

WNIOSEK NA PIERWSZE DZIECKO

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 jest rok 2017.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ należy dołączyć odpowiednio:

1) Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu za rok bazowy tj. za 2017 r. na okres zasiłkowy 2018/2019 (np. otrzymane alimenty na dzieci, stypendia szkolne) - załącznik ZSW-01 (DO POBRANIA)

2) Gospodarstwo rolne powyżej 1 ha

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy za rok 2017,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych (DO POBRANIA)

3) Rodzic samotnie wychowującym dziecko/dzieci

- orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację i zasądzające alimenty na dziecko, na które wnioskowane jest świadczenie 500+,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w niepełnej wysokości niż ustalona w orzeczeniu sądu lub ugodzie sądowej - zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów.

4) Jeżeli Wnioskodawca nie ma jeszcze zasądzonych alimentów: można złożyć wniosek i w ciągu 3 miesięcy dołączyć dokument zasądzający alimenty: orzeczenie sądu, ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem

5) Jeżeli rodzic nie żyje - akt zgonu

6) Jeżeli ojciec nieznany - oryginał aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka

7) Jeżeli Wnioskodawca płaci alimenty na dziecko/dzieci z poza składu rodziny to dołącz:

- orzeczenie sądu, ugodę sądową,
- udokumentowane przelewy za rok bazowy tj. za rok 2017

8) Jeśli w rodzinie jest przysposobione dziecko - odpis prawomocnego sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka

9) Opieka naprzemienną nad dzieckiem - orzeczenie sądu o sprawowaniu tej opieki.

10) Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku złożenia wniosku na pierwsze dziecko)

11) Cudzoziemiec

- zezwolenie na pobyt czasowy,
- kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkuje z całą rodziną wskazaną we wniosku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12) Jeśli jedno z rodziców pracuje za granicą – oświadczenie (DO POBRANIA)

13) W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość:

A) Jeżeli nastąpiła zmiana pracy

• świadectwo pracy,
• nowa umowa o pracę lub zlecenie,
• zaświadczenie za drugi przepracowany miesiąc o dochodzie brutto-netto z wyszczególnionymi składnikami wynagrodzenia w tym również koszty uzyskania przychodu, np. zatrudnienie od maja 2018 r., to należy dołączyć zaświadczenie o uzyskanym, dochodzie od pracodawcy za miesiąc czerwiec 2018 r.

B) Jeżeli rodzic uzyskał urlop wychowawczy

• zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu i na które dziecko, PIT-11 za rok bazowy

C) Jeżeli rodzic zakończył urlop wychowawczy

• zaświadczenie za drugi przepracowany miesiąc po powrocie z urlopu wychowawczego o dochodzie brutto-netto z wyszczególnionymi składnikami wynagrodzenia, w tym również koszty uzyskania przychodu, np. powrót do pracy 10.05.2018 r. to zaświadczenie za miesiąc 06/2018 r.

D) Członek rodziny zarejestrowany w PUP

• decyzja z PUP
• PIT-11 za 2017 r.
• gdy pobierany jest zasiłek dla bezrobotnych - zaświadczenie z PUP za drugie wypłacone świadczenie

E) Członek rodziny uzyskuje rentę, emeryturę

• decyzja z ZUS
• zaświadczenie z ZUS o drugim wypłaconym świadczeniu

F) Działalność gospodarcza rozliczna na ryczałcie

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok bazowy tj. 2017 r. zawierające: formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku

G) Rozpoczęcie działalności gospodarczej po 2017 r.

• zaświadczenie/oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc prowadzonej działalności, np. rozpoczęcie działalności 28.05.2018 r., to należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie za miesiąc 06.2018 r.

autor: Anna Bundz
foto: MRPiPS

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna - dla osób, od których pozyskiwane są dane
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej – w związku z obowiązkiem wynikającym z RODO

>> pobierz dokument <<

Zdrowych, Wesołych Świąt Wielkanocnych

Ważne! Piątek, dniem bez obsługi interesantów!

Uprzejmie informujemy, iż każdy piątek w działach: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego jest dniem bez obsługi interesanta!